Sanat On Oy

Koulutus

Sanat On Oy tarjoaa kommunikointikoulutuksia ja asiantuntijaluentoja juuri sinun tarpeisiisi.
Koulutamme mm.
  • Tukiviittomat
  • Kuvakommunikaatio
  • Widgit Go-, Symwriter-, Kerro kuvin- ja Boardmaker- ohjelmistojen käyttö
  • SähköSANOMA ja TAIKE-taulustojen käyttö
Kaikki koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja kommunikointiin innostavia. Ne suunnitellaan aina käyttäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.
Ota yhteys ja kysy tarjous!

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista: Tutustu viittomien ja kuvien käyttöön kommunikoinnissa Kou­lu­tus an­taa val­miu­det ym­mär­tää kom­mu­ni­koin­nin moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det lap­sen tu­ke­mi­ses­sa sekä op­pia tuki­viit­to­mien al­kei­ta ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on pe­rus­tei­ta. Kou­lu­tus soveltuu sekä am­mat­ti­henkilöille että perheenjäsenille. Koulutuksessa har­joi­tel­laan ar­keen so­pi­via tuki­viit­to­mia, jonka rinnalla har­joi­tel­laan ku­vien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nis­sa, toi­min­nan­oh­jauk­ses­sa ja struk­tu­roin­nis­sa. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den. Koulutus toteutetaan päiväkouluksena tai viikonloppukurssina. Kouluttajana Katja Sohlström. Kommunikaatio ja sen tukikeinot Lyhyt katsaus kommunikoinnin ja sen tukikeinojen perusteisiin. Kesto 1,5 tuntia. Kouluttajina Tarja Kinnunen ja Katja Sohlström.